Stap 4. Schaderegelen

Na het vaststellen van de aansprakelijkheid worden – in overleg met slachtoffer en met aansprakelijke partij of verzekeraar – het letsel en de schadeposten geïnventariseerd. Indien nodig wordt er daarnaast nader bewijs verzameld. Het is immers in ieders belang om de (letsel)schade zo compleet mogelijk in kaart te brengen.


Een definitieve afwikkeling van een letselschadezaak kan pas als het letsel is hersteld of als verdere genezing onmogelijk is. Dan is er sprake van een medische eindtoestand. Als de aard en de ernst van het letsel en het causaal verband zijn vastgesteld, kan de omvang van de schade worden berekend. Vervolgens treedt de LSA Letselschade Advocaat met de aansprakelijke partij of de verzekeraar in overleg over de schadevergoeding. Wanneer er overeenstemming wordt bereikt over een regeling, worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.  

De meeste letselschade- en overlijdensschadezaken worden uiteindelijk in minnelijk overleg geregeld. Dat verdient veelal ook de voorkeur. Wanneer dit, om welke reden dan ook, niet lukt, kan de gang naar de rechter worden overwogen. Daarnaast kan mediation worden ingezet.

 

<<< Stap 3: Het bepalen van aansprakelijkheid