Voornemen letselschadevergoedingen uitsluiten van VIB

Het bestuur van de LSA is blij met het voornemen van het kabinet om schadevergoedingen voor het blijvende verlies van arbeidsvermogen uit te sluiten als vermogen in de zin van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Het bestuur van de LSA heeft samen met Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars eerder haar zorgen geuit over het stagneren van afwikkeling van letselschadezaken. In dat kader is onder andere de oproep geweest tot nadere actie van het kabinet in het artikel in Trouw van 17 november 2016. 


In de huidige situatie ondervinden letselschadeslachtoffers onevenredige hinder door het feit dat de uitgekeerde schadevergoeding meetelt als vermogen in de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Daarom zondert de minister letselschadevergoedingen uit van de vermogensinkomensbijtelling.

Op dit moment vindt er nog overleg plaats met het CAK en andere betrokken partijen over de precieze vormgeving van de uitvoering en de implicaties voor de werkzaamheden in de praktijk. Het bestuur van de LSA zal in die overleggen nog wijzen op het feit dat nog altijd wordt gekeken naar het verzamelinkomen (inclusief box 3). Daardoor is het iteratie effect wel minder maar zal nog niet geheel zal verdwijnen. 

Uitkomsten van die overleggen zijn ook van invloed op de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Wanneer er overeenstemming is over de wijze van uitvoering, zal de minister de Tweede Kamer daarover informeren en de benodigde ministeriële regeling opstellen. Uitsluitsel hierover verwacht hij daarover in het najaar van dit jaar.