Begrotingsprocedure Orde van Advocaten

Verder kent de Orde van Advocaten de zogenaamde begrotingsprocedure voor declaratiegeschillen.


Als u het niet eens bent met de omvang van de declaratie – bijvoorbeeld omdat u vindt dat de advocaat te veel tijd aan de zaak besteed heeft of een te hoog tarief rekent – dan bestaat de mogelijkheid van het starten van een begrotingsprocedure door de advocaat. 

De Raad van Orde controleert dan de declaratie en bepaalt het juiste bedrag (dit heet: de begroting van de declaratie).
Op 1 januari 2015 is de Advocatenwet gewijzigd. In de Overgangsbepalingen is opgenomen dat beslissingen van de Raad van Toezicht die voor 1 januari 2015 zijn genomen nog ten uitvoer kunnen worden gelegd. Vanaf 1 januari 2015 kunnen verzoeken tot begroting bij de Raad van de Orde worden ingediend indien client en advocaat de Raad verzoeken terzake daarvan als bindend adviseur op te treden. 

De begrotingsprocedure kan niet worden gebruikt voor gevallen waarin:

  • u stelt dat u geen opdracht voor de werkzaamheden hebt gegeven
  • een geschil bestaat over de vraag of en zo ja welke prijsafspraak is gemaakt
  • u van mening bent dat de advocaat zo slecht gewerkt heeft dat u daardoor schade geleden hebt.

In die gevallen moet u naar de Geschillencommissie Advocatuur (als de advocaat daarbij aangesloten is), of naar de civiele rechter.