Stap 3. Het vaststellen van de aansprakelijkheid

Wie is er verantwoordelijk voor de letselschade? Erkent de tegenpartij aansprakelijkheid? Of moet u hierover procederen? Tijdens het vaststellen van de aansprakelijkheid in letselschadezaken spelen er talloze vragen. Vragen waar u met behulp van een LSA Letselschade Advocaat een antwoord op krijgt.


Veroorzaker letselschade aansprakelijk?

Als er sprake is van letsel kan de LSA Letselschade Advocaat onderzoeken of voor het ontstaan daarvan een ander aansprakelijk is. De veroorzaker van het letsel kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn en is dan verplicht om de schade te vergoeden. Soms kan die veroorzaker echter met succes een beroep doen op een rechtvaardigingsgrond of is er sprake van overmacht. Hij hoeft de schade dan niet te vergoeden. Wanneer er sprake is van eigen schuld, dan hoeft de veroorzaker slechts een gedeelte van de schade te vergoeden.

In bepaalde situaties heeft de wetgever er voor gekozen om de zwakkere partij te beschermen. Dat geldt bij voorbeeld voor de werknemer, die slachtoffer is van een arbeidsongeval. Ook geldt dit voor de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. In die gevallen wordt de veroorzaker van het letsel sneller aansprakelijk geacht.

Procederen of mediation

Soms moet om het oordeel van de rechter worden gevraagd als het gaat om het vaststellen van de aansprakelijkheid bij letselschade. Een oordeel van de rechter is bijvoorbeeld nodig als er een geschil is over de toedracht van het ongeval. Ook kan er geprobeerd worden om er in onderling overleg uit te komen. Partijen kunnen dan kiezen voor mediation.

Aansprakelijkstelling verzenden

Voorafgaand aan het schaderegelingsproces moet de aansprakelijkheid worden vastgesteld. Soms erkent de tegenpartij direct aansprakelijkheid. Andere keren is het onduidelijk of wordt erover gediscussieerd. Door het verzenden van een aansprakelijkstelling kunt u een derde partij aansprakelijk stellen en een claim indienen. Het aansprakelijk stellen wordt schriftelijk gedaan. Een LSA Letselschade Advocaat helpt u bij het opstellen en onderbouwen van de aansprakelijkstelling.

 

<<< Stap 2: Het verzamelen van informatie    |   Stap 4: Schaderegelen >>>