LSA ALV en Studiemiddag op 18 april 2018

Op woensdag 18 april a.s. organiseert de LSA weer een studiemiddag voor haar leden, alsmede een Algemene Ledenvergadering. De middag zal plaatsvinden in Kasteel de Vanenburg, Vanenburgerallee 13 te Putten.


Toelichting ALV
Tijdens de ALV op 25 januari jl. is onder meer de door het bestuur voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging LSA aan de orde geweest. Vanwege het ontbreken van het vereiste quorum tijdens deze vergadering om rechtsgeldig een besluit te kunnen nemen wordt door het bestuur tijdig en conform de statuten op 18 april a.s. een nieuwe, tweede ALV belegd.

Tijdens de vergadering werd nog de vraag gesteld of aan de voor het agenderen van dit voorstel aan de daarvoor geldende statutaire eisen was voldaan. Volgens artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten dient bij de oproeping tot de vergadering mededeling te worden gedaan van het voorstel tot wijziging van de statuten en dient voorts een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, tenminste een maand voorafgaand aan de vergadering aan alle leden te worden toegezonden. De bedoelde mededeling is gedaan per e-mail aan alle leden in de LSA Nieuwsbrief van 21 december 2017. Het wijzigingsvoorstel was als bijlage bijgevoegd. Het agendapunt is vervolgens nogmaals onder de aandacht gebracht per e-mail aan de leden van 17 januari 2018, opnieuw onder toezending van het wijzigingsvoorstel. Aan de in artikel 16 van de statuten gestelde eisen is dan ook voldaan.
 

Studiemiddag "(On)eerlijk zullen we alles delen ..."

Toelichting Studiemiddag
Het begroten van een passende letselschadevergoeding is op zich al lastig genoeg. Het schaderegelingstraject wordt nog verder gecompliceerd doordat het huidige rechtssysteem het slachtoffer soms dwingt om de met veel pijn en moeite verkregen schadevergoeding te 'delen'. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding met de ex-partner, in geval van faillissement of WSNP met de schuldeisers en als sprake is van een bijstandsuitkering (PW-uitkering) met de gemeente.
Ook kan het voorkomen dat de schadevergoeding op zich een schadeverhogend effect heeft (het zogenaamde iteratie-effect). De vermogensrendementsheffing is het bekendste voorbeeld. Maar denk ook aan het kwijtraken van de huur- en zorgtoeslag vanwege het overschrijden van de vermogensgrens. Of aan de WLZ- en WMO-bijdrage, die stijgt naarmate het slachtoffer over meer vermogen beschikt.
Door het slachtoffer wordt de wet- en regelgeving niet altijd als eerlijk ervaren. Maar ook verzekeraars hebben hier moeite mee, omdat de huidige regels schadeverhogend werken. Niet zelden ontstaat hierdoor een impasse in de schaderegeling.
Hoe is die impasse te doorbreken? Kan voorkomen worden dat de schadevergoeding gedeeld moet worden of dat het iteratie-effect ontstaat? Hoe ver reikt de zorgplicht van belangenbehartiger en verzekeraar hierin? En wie draagt uiteindelijk de extra schade, als genoemde risico's zich voordoen?

Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven tijdens deze lezing, die verzorgd wordt door mr. M.C.J. (Mariken) Peters, LSA-advocaat en Mfn-registermediator in Arnhem, tevens docente aan de Grotius Opleiding Personenschade en bij diverse andere opleidingen.

Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:

12.15 - 13.00 uur  Registratie en ontvangst met broodje
13.00 - 14.30 uur Inleiding deel 1:
  • letselschadevergoeding en echtscheiding
  • letselschadevergoeding en faillissement en WSNP
14.30 - 14.45 uur Korte pauze in de zaal (Groot Auditorium)
14.45 - 16.15 uur Inleiding deel 2:
  • letselschadevergoeding en bijstandsuitkering (PW-uitkering)
  • letselschadevergoeding en fiscale toeslagen
  • letselschadevergoeding en eigen bijdragen (WLZ, WMO)
16.15 - 16.45 uur Pauze in het Tuinterras
16.45 - 17.45 uur Algemene ledenvergadering
17.45 uur Aansluitend borrel

 

Voor deze bijeenkomst zijn 3 PO punten in het kader van de Permanente Opleiding van de Advocatuur aangevraagd.

Deze middag is uitsluitend toegankelijk voor LSA (aspirant)leden.