Brief van 24 april 2019 van Staatssecretaris Snel

Reactie van de staatssecretaris op de gezamenlijke brief van 15 februari 2019 van Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de LSA over de fiscale behandeling van letselschadevergoedingen.


De staatssecretaris geeft in zijn brief https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08541&did=2019D17382  het volgende aan:

In de motie Leijten/Lodders waaraan de briefschrijvers refereren wordt het kabinet verzocht een poging te doen het aantal mensen met een letselschadevergoeding in kaart te brengen, het financiële beslag te bepalen van een uitzondering van deze vergoedingen op de grondslag van de vermogensrendementsheffing, de wijze waarop een uitzondering kan worden vormgegeven aan te geven en over de uitvoerbaarheid hiervan door de Belastingdienst te informeren. Zoals ik in mijn fiscale moties- en toezeggingenbrief van 4 april 2019 heb geschreven loopt dit onderzoek nog en is het mijn streven uw Kamer hierover voor het zomerreces te informeren.

Het onderzoek loopt dus nog. We houden u op de hoogte.